PORADENSTVO V EUROFONDOCH

01

PRED PRÍPRAVOU PROJEKTU

Chcete zrealizovať projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie, no neviete, ako na to? Príprava a následná realizácia projektov spolufinancovaných z eurofondov je zložitý a časovo náročný proces. Odmenou však môže byť získanie nenávratných externých zdrojov na financovanie podnikateľských a rôznych rozvojových aktivít.

simaconsult vám ponúka
poradenstvo pred prípravou projektu.

02

VYPRACOVANIE PROJEKTU

Úspešnosť projektu často závisí od kvality jeho spracovania. Aj malá nepozornosť môže znamenať jeho vyradenie už v procese formálneho hodnotenia. Dobre myslený projekt sa tak nedostane ani do odborného hodnotenia.

simaconsult vám ponúka precízne
vypracovanie projektu.

03

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Po schválení projektu nastupuje fáza samotnej realizácie projektu. Vyžaduje si to množstvo administratívnej práce, ale aj znalosť príslušnej legislatívy, nariadení a usmernení. Kvalitným projektovým manažmentom prijímateľ zabezpečí, že nenávratný finančný príspevok, ktorý mu bol schválený, aj reálne vyčerpá.

simaconsult vám ponúka spoľahlivý
externý projektový manažment.

O EUROFONDOCH

Slovenská republika môže od svojho vstupu do Európskej únie čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov. Ide o finančné prostriedky určené na podporu a rozvoj regiónov za účelom zníženia rozdielov medzi jednotlivými regiónmi Európskej únie. V skrátenom programovom období 2004 – 2006 mohla Slovenská republika vyčerpať viac ako 1 miliardu eur, v programovom období 2007 – 2013 viac ako 11 miliárd eur. Prostriedky boli použité napríklad na nákup nových technológií pre podnikateľov, budovanie podnikateľských inkubátorov, vzdelávanie, budovanie infraštruktúry či rekonštrukciu škôl.

V súčasnom programovom období 2014 – 2020 môže Slovensko vyčerpať viac ako 15 miliárd eur, a to v rámci nasledujúcich operačných programov:

  • Výskum a inovácie (OP VaI)
  • Ľudské zdroje (OP ĽZ)
  • Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
  • Kvalita životného prostredia (OP KŽP)
  • Integrovaná infraštruktúra (OP II)
  • Efektívna verejná správa (OP EVS)
  • Rybné hospodárstvo (OP RH)
  • Technická pomoc (OP TP)
  • Program rozvoja vidieka (PRV SR)